Lager

Lagermodulen i VisionPoint inneholder alle relevante rutiner for lagerkontroll i butikk og mellom butikker i samme selskap.

Varelager

Lagerdata gir butikken full sporbarhet og historikk på salg, tilbud, bestillinger, beholdninger, transaksjoner og service. Vareegenskapene inneholder også funksjoner for serienummer og andre logistikkfunksjoner.

VisionPoint benyttes i mange bransjer med forskjellig behov, det gjør lagermodulen i VisionPoint omfattende. Det er likevel lett å sette opp lagermodulen slik at den passer ditt behov. I noen bransjer er enhetsstyring med pakker og paller avgjørende for bruk og kontroll, i andre bransjer er variant styring av størrelser og dimensjoner avgjørende. Styringen av den enkelte vare er også forskjellig fra produkter uten lagerstyring, via FIFO varer til serienummerstyrte produkter.

Flerlager-styring med hyller og lokasjoner kan jobbe sammen med butikklager og flytting av varer mellom butikker i samme AS.

Vareregisteret settes opp med grunndata og grunndata kan registreres i VisionPoint på mange måter, enten det er malbasert innlesning fra filer, manuell registrering eller innlesnings fra bransjedatabaser.  Vareregisteret er derfor dynamisk oppbygget med grunndata og kundefelter. Kundefelter gjør at dere som kunde kan opprette egne felter på vare uten å gjøre endringer i systemet.

Varetelling

Varetelling med ulike tellemetoder i butikkens åpningstid, hvor man kan gjennomføre tellingen med både VisionMobile, VisionPos og VisionPoint direkte.

Varetellingen skanner, beregner og genererer avvik på bakgrunn av en komplett telling, rullerende telling eller telling av det skannede antallet.

Flytting av varer

Butikkene får bedre kontroll med funksjoner for å registrere vareflytt mellom butikker innen samme selskap. Flytting av varer inneholder flere funksjoner, både flytting, forespørsel og distribusjon av varer fra HK.

Bildekatalog

Med egen katalogbygger for bilder vil man få opp bilde ved valgt vare i flere funksjoner både i VisionPos og VisionPoint.

Lager